29590 ban_at_semiconductor_540x150

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

Email In PDF.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng rà soát nội dung các Chương trình, Đề án, Nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Văn bản số: 1812/VPCP-KGVX, ngày 7/3/2013).

Đồng thời lựa chọn đúng các nhiệm vụ cần thiết, đơn vị chủ trì phù hợp để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả triển khai Kế hoạch, tránh chồng chéo, trùng lặp các nội dung đã được giao trong các Chương trình, Đề án khác gây lãng phí nguồn lực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, bổ sung căn cứ xác định về nhu cầu vốn, khả năng huy động và cơ cấu nguồn tài trợ để thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo tính khả thi và chủ động các biện pháp huy động phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại Quyết định số: 1216/QĐ-TTg, ngày 5 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là kiểm soát, hạn chế về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Giảm về cơ bản các nguồn gây ô nhiễm môi trường; Khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện điều kiện sống của người dân; Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học; Tăng cường khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ mức độ gia tăng phát thải khí nhà kính.

Đến năm 2030, ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, các-bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước.

(theo: nangluongvietnam)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: