29590 ban_at_semiconductor_540x150

Bất cập trong quản lý chất thải nguy hại

Email In PDF.

Công tác quản lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong hoạt động bảo vệ môi trường. Nhưng hiện nay, công tác này vẫn còn khá nhiều bất cập.

Can_quan_ly_chat_chat_thai_doc_hai1300179986_227x180Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của nước ta trong giai đoạn hiện nay, lượng chất thải nguy hại liên tục gia tăng, tạo sức ép lớn đối với công tác bảo vệ môi trường. Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Môi trường, trong những năm gần đây, số lượng chất thải nguy hại phát sinh là 984.405 tấn/năm và khoảng 37.000 tấn hóa chất dùng trong nông nghiệp bị tịch thu đang được lưu giữ. Với lượng chất thải nguy hại lớn như vậy, nếu không quản lý chặt chẽ và xử lý an toàn sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Để quản lý chất thải nguy hại, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Danh mục về chất thải nguy hại kèm theo Quyết định số 23/2006QĐ- BTN&MT và Thông tư số 12/2006/TT BTN&MT hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục nộp hồ sơ, đăng ký cấp giấy phép, mã số quản lý chất thải nguy hại. Theo đó, công tác quản lý chất thải nguy hại thời gian qua đã thu được những kết quả đáng kể như: Hướng dẫn và cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại; in và phát hành chứng từ chất thải nguy hại; xây dựng và triển khai hệ thống thông tin điện tử về quản lý chất thải nguy hại… Tuy nhiên, theo Phó vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường - Hoàng Minh Sơn - công tác quản lý chất thải nguy hại hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Đó là: Quy định pháp luật, thẩm quyền quản lý Nhà nước giữa các bộ, ngành, còn thiếu và chưa đảm bảo tính khả thi, dẫn đến quản lý bị phân tán, thiếu sự phối hợp trong kiểm soát chất thải độc hại; hệ thống văn bản pháp luật về quản lý chất thải độc hại chưa đầy đủ và hoàn thiện, thiếu văn bản chi tiết hướng dẫn việc thực hiện, chưa có quy định về quản lý, lưu giữ chất thải độc hại chờ xử lý và phân loại vv…; kinh phí chi cho xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại tốn kém nên vì lợi nhuận trước mắt, một số cơ sở cố tình vi phạm các quy định pháp luật quản lý chất thải nguy hại (giấy phép hoạt động, hợp đồng vận chuyển, xử lý và tiêu hủy trái phép...); công nghệ sản xuất còn xử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu, thải ra nhiều chất thải, bên cạnh đó, công nghệ sử lý chất thải còn thiếu, lạc hậu là nguyên nhân khiến chất thải không được xử lý triệt để; việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại còn mang tính nhỏ, lẻ, chưa có cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung, hiện đại quy mô lớn, năng lực xử lý chất thải nguy hại chỉ đáp ứng một phần lượng phát sinh thực tế; công tác thông tin tuyên truyền chưa sâu, chưa thức tỉnh ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và vai trò của cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường chưa phát huy mạnh.

Theo ông Hoàng Minh Sơn, để từng bước nâng cao chất lượng quản lý chất thải nguy hại góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cần tập trung giải quyết các vấn đề sau: Thứ nhất, khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 liên quan đến chất thải nguy hại phù hợp với giai đoạn hiện nay, đặc biệt, xem xét các quy định phân cấp quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cho các bộ, ngành, địa phương. Hai là, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chất thải nguy hại. Thứ ba, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ xử lý chất thải nguy hại phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thứ tư, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc quản lý chất thải nguy hại. Thứ năm, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chất thải nguy hại. Thứ sáu, tăng cường tài chính cho việc quản lý chất thải nguy hại. Thứ bảy, tích cực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại, nghiên cứu trao đổi, học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong lĩnh vực quản lý, áp dụng phù hợp điều kiện Việt Nam, đồng thời, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải nguy hại.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: