Công ty Điện lực Cầu Giấy – Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội mời thầu; Xây dựng mới TBA và đường trục hạ thế Trung Hòa 16.

Email In PDF.

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Cầu Giấy – Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

GT: Gói số 21/10-XL: Xây dụng mới TBA và đường trục hạ thế trung hòa 16

Thuộc D.A: Xây dựng mới TBA và đường trục hạ thế Trung Hòa 16.

Nguồn vốn: Tín dụng thương mai

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/07/2010 đến 14 giờ 00 ngày 26/07/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Phòng Kế hoach- Vật tư, Điện lực Cầu Giấy, số 169A đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hầ Nội. Điện thoại: (04)22108100; Fax: (04) 37683215

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 26/07/2010

Theo moithau.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: